SP.Bar.Print

เมื่อตกลงนำระบบบาร์โค้ดมาใช้กับสินค้า นอกเหนือจากการกำหนดรหัสสินค้าและรหัสบาร์โค้ดแล้ว การพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดมาติดที่ตัวสินค้า หรือติดที่บรรจุภัณฑ์(Packing List) เพื่อตรวจสอบ หรือนับด้วยการสแกนบาร์โค้ด ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น.

ความถูกต้อง รวดเร็ว ใช้งานง่าย ขั้นตอนการพิมพ์ต้องไม่ยุ่งยาก ก็จะช่วยลดความเสียหายจากการพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งอาจเป็นจำนวนที่พิมพ์มาไม่พอดีกับสินค้าหรือสินค้าผิดบาร์โค้ดหรือป้อนบาร์โค้ดผิด.

SPBarPrint V.3 โปรแกรมสำหรับเตรียมข้อมูลเพื่อพิมพ์บาร์โค้ด จากระบบบัญชีเอ็กเพรส(Express) สามารถดึงข้อมูลจากรายการสินค้า รายการรับสินค้าจากการซื้อ ทำให้ได้จำนวนสติกเกอร์ที่ต้องการตรงกับจำนวนสินค้า และไม่ผิดพลาดในการพิมพ์รหัส-ชื่อสินค้า-บาร์โค้ด.