โปรแกรมเงินเดือน

SSCPayroll@2021 By SP.Computer technology

เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นมาก สามารถกำหนดงวดในการจ่ายได้ทั้งแบบรายวัน,รายวีค,รายปักษ์(15วัน)หรือรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องลงเวลาต่างๆ ทั้งแบบสแกนรายนิ้วมือ สแกนหน้า สแกนม่านตาหรือจากเครื่องทาบบัตร.

รายการเงินรับของพนักงาน ยังสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้อีกนอกเหนือจากรายการค่าแรงประจำ เช่นเบี้ยขยัน หรือเงินพิเศษ ต่างๆ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นแบบรับประจำ(ทุกงวดจ่าย) หรือเป็นแบบรับเฉพาะบางงวด.

รายการเงินหักของพนักงาน สามารถกำหนดได้รายรายการและสามารถจำแนกหมวดหมู่ได้เช่นรายการหักจากเงินเบิกล่วงหน้า เงินกู้ยืม หรือรายการหักจากขาด/ลา/มาสาย.

การคิดเบี้ยขยัน,เงินกู้ยืมสวัสดิการ และโบนัสต่างๆ ก็จะมีระบบเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือหรือยอดสะสมต่างๆ.